CPV: 33632200-1 Svalové relaxanciá

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33632200-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202123412 rokuróniumbromid
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2021
09:15
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika