CPV: 33632100-0 Protizápalové a protireumatické prípravky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33632100-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202313115 Lieky ATC skupiny M01 - Antiflogistiká a antireumatiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.12.2023
09:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika