CPV: 33621400-3 Krvné náhrady a prečisťovacie roztoky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33621400-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2023394 Lieky ATC skupiny B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.01.2023
13:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika