CPV: 33621200-1 Antihemoragiká

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33621200-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
959-MST Ľudský fibrinogén
Verejná súťaž
UVO 11.02.2022
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.