CPV: 33621100-0 Antitrombotické činidlá

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33621100-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
37455 - MST Dodávka liečiv do nemocničnej lekárne
Verejná súťaž
UVO 21.12.2023
10:00
Národný ústav reumatických chorôb