CPV: 33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33621000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
37041 - MST Lieky ATC skupiny B02BD06
Verejná súťaž
UVO 18.12.2023
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.