CPV: 33610000-9 Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33610000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202115568 Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány (Analgetiká) 2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.07.2021
10:00
Veľký Krtíš, Veľký Krtíš, Banskobystrický, Slovenská republika