CPV: 33600000-6 Farmaceutické výrobky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33600000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
56746-MUT Lieky pre potreby Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice
Užšia súťaž
UVO 14.12.2021
10:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice