CPV: 33195100-4 Monitory

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33195100-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Monitory vitálnych funkcií s centrálnou monitorovacou stanicou pre potreby kardiologickej JIS
Verejná súťaž
13.06.2023
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín