CPV: 33194120-3 Potreby na infúzie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33194120-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202313579 Tukový filter - pediatrický
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2023
09:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika