CPV: 33192500-7 Skúmavky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33192500-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202123246 Špeciálne laboratórne plasty - nová testovacia stratégia Covid-19, ver 3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.12.2021
14:55
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika