CPV: 33192120-9 Nemocničné lôžka

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33192120-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
38211-MST Obstaranie lôžok pre pracovisko COVID-19 NsP Prievidza
Verejná súťaž
UVO 30.08.2021
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj