CPV: 33192000-2 Zdravotnícky nábytok

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33192000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
30743-MST Zdravotnícky nábytok
Verejná súťaž
UVO 28.07.2021
08:00
Fakultná nemocnica Nitra