CPV: 33190000-8 Rôzne lekárske zariadenia a výrobky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33190000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31177-WNT Multifunkčný koagulačný prístroj
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 27.09.2023
12:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.