CPV: 33181100-3 Hemodialyzačné prístroje

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33181100-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Hemodialyzačný prístroj vrátane spotrebného materiálu a pozáručného servisu
Verejná súťaž
04.12.2023
09:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice