CPV: 33164000-7 Laparoskopické prístroje

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33164000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
47109-MST Laparoskopická veža
Verejná súťaž
UVO 05.12.2022
10:00
Univerzitná nemocnica Martin