CPV: 33157400-9 Lekárske dýchacie prístroje

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33157400-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
59329-MST Výskumná infraštruktúra pre COVID laboratórium projektu IPMVDCov
Verejná súťaž
UVO 20.01.2022
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát