CPV: 33157000-5 Prístroje na liečbu plynmi a dýchacie prístroje

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33157000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
44297-MST Ventilačná technika
Verejná súťaž
UVO 26.10.2021
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky