CPV: 33141625-7 Diagnostické súpravy

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33141625-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
37072 - WNT Diagnostické súpravy a činidlá pre imunologický analyzátor Elecsys E411
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.12.2023
09:00
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy