CPV: 33141420-0 Chirurgické rukavice

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33141420-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202124361 Rukavice sterilné operačné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.12.2021
10:15
Myjava, Myjava, Trenčiansky, Slovenská republika