CPV: 33141310-6 Injekčné striekačky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33141310-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
SZM/2021/4 Jednorázové injekčné striekačky a ihly - opakovaná
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 20.10.2021
10:30
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca