CPV: 33141200-2 Katétre

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33141200-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202313411 Katétre na centrálne cievne vstupy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.12.2023
10:10
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika