CPV: 33141122-1 Chirurgické spony

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33141122-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
745-MST Systémy pre uzáver skratových chýb srdca a dilatáciu mitrálnej chlopne
Verejná súťaž
UVO 06.02.2023
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.