CPV: 33141110-4 Chirurgické obväzy

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33141110-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
04/2023 Obväzový materiál
Prieskum trhu pre určenie PHZ
eZakazky 03.02.2023
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš