CPV: 33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33140000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202210930 Spotrebný materiál k vákuovej podtlakovej terapii
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2022
12:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika