CPV: 33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33124130-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202115977 QuantiFeron Plus 4 Tubes set
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.07.2021
14:00
Poprad, Prešovský, Slovenská republika