CPV: 33124120-2 Diagnostické ultrazvukové prístroje

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33124120-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
789-MST Ultrazvukové prístroje
Verejná súťaž
UVO 07.02.2022
09:00
Národný ústav detských chorôb