CPV: 33124100-6 Diagnostické prístroje

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33124100-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2022191 Tromboelastometer
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.01.2022
15:05
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika