CPV: 33114000-2 Spektroskopické prístroje

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33114000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31945-MST Nákup špeciálnej prístrojovej techniky
Verejná súťaž
UVO 15.08.2022
10:00
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied