CPV: 33111650-2 Mamografické prístroje

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33111650-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
30396-MST Digitálny mamografický prístroj s príslušenstvom v počte 1ks vrátane súvisiacich služieb
Verejná súťaž
UVO 29.07.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica