CPV: 33111000-1 Röntgenové prístroje

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33111000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
44014-MST Používaný mobilný digitálny RTG prístroj
Verejná súťaž
UVO 25.10.2021
12:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove