CPV: 33100000-1 Zdravotnícke vybavenie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33100000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
18994-WNT Zdravotnícka technika a vybavenie
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.06.2023
08:00
Obec Rudňany