CPV: 33100000-1 Zdravotnícke vybavenie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33100000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
46991-WYP Rozšírenie kapacity MŠ, Poľovnícka ul. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.11.2022
10:00
Mesto Nové Mesto nad Váhom