CPV: 33100000-1 Zdravotnícke vybavenie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33100000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Dodávka zdravotníckych pomôcok
Prieskum trhu pre určenie PHZ
22.10.2021
10:00
Mesto Humenné