CPV: 32580000-2 Dátové zariadenia

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 32580000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Obstaranie dátových okuliarov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 28.07.2021
15:00
MATSUKO s.r.o., Tomášikova 17, 040 01 Košice