CPV: 32571000-6 Komunikačná infraštruktúra

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 32571000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Diskové pole, SAN prepínače a servery
Verejná súťaž
02.12.2022
09:30
Ministerstvo spravodlivosti SR, Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava