CPV: 32420000-3 Sieťové zariadenia

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 32420000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Oprava Wifi siete
Prieskum trhu
10.12.2021
12:00
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra, Tylova 21, 831 04 Bratislava