CPV: 32420000-3 Sieťové zariadenia

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 32420000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
33233-WYT Dodanie a inštalácia WiFi LAN a AAA servera
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.08.2021
12:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA