CPV: 32333200-8 Videokamery

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 32333200-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
32435-MST GALÉRIA VIRTUÁLNEJ REALITY /vybavenie/
Verejná súťaž
UVO 10.08.2021
10:00
TAKATA s.r.o.