CPV: 32331300-5 Prístroje na reprodukciu zvuku

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 32331300-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
1060643 Zvuková technika a príslušenstvo pre Divadelnú fakultu VŠMU
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 27.07.2021
09:00
Vysoká škola múzických umení