CPV: 32322000-6 Mutimediálne zariadenia

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 32322000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Nákup technického zariadenia pre TV štúdio
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
10:00
Spišské divadlo SNV