CPV: 32260000-3 Zariadenie na prenos údajov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 32260000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
29372-MST Špeciálne prístrojové vybavenie pre potreby projektov OP KŽP
Verejná súťaž
eZakazky 27.07.2021
10:00
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra