CPV: 32232000-8 Zariadenie na videokonferencie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 32232000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202214609 Videokonferenčný systém
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.12.2022
09:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika