CPV: 32211000-5 Prístroje na výrobu vysielania

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 32211000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
38378-WYT Rozšírenie krížového prepojovača
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.08.2021
10:00
Rozhlas a televízia Slovenska