CPV: 31712331-9 Fotovoltické články

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 31712331-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
59209-MST Inštalácia fotovoltického zdroja elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 24.01.2022
09:00
HYDAC Electronic, s.r.o.