CPV: 31711100-4 Elektronické komponenty

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 31711100-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Vrtuľníkové krídlo Prešov - Jednotky regulácie pre SUEZ - M
Zákazka s nízkou hodnotou
27.07.2021
14:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky