CPV: 31700000-3 Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické potreby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 31700000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
51312-MST Komponenty automatizovanej robotickej linky
Verejná súťaž
UVO 16.02.2023
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin