CPV: 31681500-8 Nabíjačky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 31681500-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
12649-WNT dobíjacia stanica na bicykle
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.04.2023
08:00
Obec Závadka nad Hronom