CPV: 31681000-3 Elektropríslušenstvo

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 31681000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
59301-MUT Armatúry pre vonkajšie vzdušné vedenia
Užšia súťaž
UVO 21.01.2022
14:00
Východoslovenská distribučná, a. s.