CPV: 31518000-0 Signalizačné svetlá

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 31518000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20235533 Chemické svetlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
08:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika