CPV: 31400000-0 Akumulátory, galvanické články a batérie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 31400000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202214594 Batérie, monočlánky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.11.2022
14:15
Nemecká, Brezno, Banskobystrický, Slovenská republika