CPV: 31400000-0 Akumulátory, galvanické články a batérie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 31400000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
56868-MST VÝMENA AKUBATÉRIÍ NA 2. BLOKU EMO
Verejná súťaž
UVO 20.12.2021
10:00
Slovenské elektrárne, a.s.