CPV: 31173000-9 Prístrojové transformátory

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 31173000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
18259-MST Dodávka PTP pre potreby havarijnej výmeny na ESt SEPS
Verejná súťaž
UVO 21.06.2023
10:00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.