CPV: 31121100-1 Generátorové hnacie agregáty s piestovým vznetovým motorom

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 31121100-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
56479-MST Elektrocentrála na prívesnom vozíku
Verejná súťaž
UVO 17.12.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky